BEH NÁDEJE, ateliér MTV studio - reklamný partner podujatia


Poslaním projektu je podporovať školské aktivity detí a mládeže pri zveľaďovaní okolia a areálov škôl. Pestovať kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Dobrovoľne sa zapájať do aktivít školy a mesta a byť príkladom pre ostatných. Podporovať jednotlivé projekty a nápady mladých pri skrášľovaní, na ktorých pracovali samostatne a plnili si tak svoje sny a žili v príjemnom prostredí.

#behnádeje